Skrevet af Kenneth Nielsen       Torsdag, 17. Februar 2011 16:14 – Revideret Fredag 28. maj 2021

§ 1.
Foreningens navn er: Foreningen af Frie Kørelærere (FFK). Dens hjemsted og værneting er formandens adresse.

§ 2.
Foreningens formål er at:
Samle og virke for medlemmernes interesse, samt overordnet at arbejde for at formidle en garantipulje samt:
Sikre et fagligt højt niveau, gennem personlig tavleundervisning i teori, hvor brugen af computer til individuel undervisning af elever, kun forekommer lejlighedsvis, ved f.eks. repetition.
Styrke kollegialiteten, fremme færdselssikkerheden og større social samhørighed samt udøve kvalitetskontrol af medlemmer.

§ 3.
Som medlem kan optages enhver godkendt kørelærer, eller anden med et naturligt tilhørsforhold til branchen, der er blevet godkendt af bestyrelsen.

§ 4.
Intet medlem hæfter personligt for foreningens forpligtelser, idet foreningen overfor tredjemand alene hæfter med sin formue. Ethvert medlem har pligt til at overholde foreningens love og vedtægter, samt lovligt vedtagne generalforsamlingsbeslutninger.
Ved indmeldelse i foreningen betales et engangsbeløb på kr. 1.000,- til garantipuljen. Garantipulje kan max udgøre kr. 10.000 hvorfor resterende beløb overgår til foreningens drift.
Ved indmeldelse i foreningen betales ligeledes et engangsbeløb på kr. 2.500,-  for udvikling af prøvesystem.
Derudover betales kontingent for indeværende måneder i regnskabsåret hvorefter koder udleveres i forhold til antal betalte måneder.
Kontingent betales herefter helårligt senest den 31.01, og dækker perioden 01.01 – 31.12.

§ 5.
Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem, som overtræder love eller vedtægter, er i kontingentrestance udover 3 måneder, eller gør sig skyldig i en udbetaling fra garantipuljen. Generalforsamlingen kan endvidere ekskludere et medlem, såfremt den finder at medlemmet ikke overholder foreningens formålsparagraf (§ 2).
Generalforsamlingens beslutning, der træffes ved almindelig stemmeflerhed, er endelig og alene undergivet sædvanlig domstols kontrol.
Kontingenter ansættes hvert år, på den første årlige generalforsamling, for det kommende år.

§ 6.
Udmeldelse skal ske skriftlig og kan finde til den første i hver måned. Ved udmeldelse eller eksklusion har den udtrædende ikke krav på nogen andel af foreningens eller garantipuljens formue og ingen forpligtelser overfor foreningens gæld.

§ 7.

Ordinær generalforsamling afholdes den 1. fredag i februar. Bestyrelsen kan hvis den finder det nødvendigt, ændre tidspunktet. Der indkaldes med mindst 14 dages varsel, ved henvendelse til hvert medlem på mail eller offentliggørelse på hjemmesiden. Meddelelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen. Ved generalforsamlingen fremlægges regnskab for det forløbne år, ved generalforsamlingen skal regnskabet være revideret.

§ 8.
På den ordinære generalforsamling skal foretages følgende:

 • Valg af dirigent.
 • Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Fremlæggelse af revideret regnskab Fastsættelse af kontingenter.
 • Behandling af indkomne forslag.
 • Valg af bestyrelse
  -Formand, ulige år
  -kasserer, lige år
  -sekretær, lige år
  -2 bestyrelsesmedlemmer, ulige år
  -1 bestyrelsessuppleant, lige år
 • Valg af 1 revisorer og 1 revisorsuppleant. Valg af en talsmand
  Evt. valg af festudvalg. 
 • Eventuelt.

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Sekretæren fører protokol over bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.

§ 9.
Kassereren modtager alle indbetalinger og fører regnskabet over foreningens udgifter og indtægter.
Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december. Kassereren affatter den årlige oversigt over regnskabet til brug for generalforsamlingen. Kassereren er pligtig til at forevise regnskabet for bestyrelsen, når denne ønsker det. Pengemidler indsættes i et anerkendt pengeinstitut i foreningens navn. På kontoen kan alene bestyrelsen hæve. Kontoens saldo skal altid være minimum, hvad der svarer til de indbetalinger der er gjort til foreningens garantipulje.

§ 10.
Foreningens regnskab revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor, (kun i maj)

§ 11.
Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes, såfremt mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer 2 på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor. Opløses foreningen overgår alle foreningens midler til færdselssikkerhedsfremmende formål.

§ 12.
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, kan fremsættes af ethvert medlem, der ikke er i kontingentrestance.

§ 13.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det nødvendigt. Den indkaldes med mindst 14 dages varsel. Afgørelsen træffes efter bestemmelserne som anført i § 14.

§ 14.
På generalforsamling afgøres alle anliggender ved simpelt flertal, bortset fra beslutninger der går ud på foreningens opløsning jf.§ 11.

§ 15.
Enhver generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset de fremmødtes antal, når den blot er lovligt indkaldt.
Alle medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, har én stemme. Afstemning kan kun foretages ved håndsoprækning.

§ 16.
Foreningsmedlemmer der søger at udvikle viden om færdsel, køreuddannelse og love mm. kan, til enhver tid gøre disse tiltag. Da det vil være yderst sjældent at man kan sikre sig deltagelse fra alle foreningens medlemmer på en gang, vil sådanne studieture være brugerbetalt og foregå udelukkende for egen regning. Således kan arrangementet dog indbetales til foreningen som et ekstraordinært kontingent, hvorefter foreningens kasser formidler det praktiske arrangement. Deltagere i studieture forpligter sig desuden til at referere udbyttet af arrangementet senest ved førstkommende generalforsamling.

§ 17.
Det er alene foreningens medlemmer, der har brugsret over foreningens undervisningsmidler. Herunder BMFFK (Bestå med FFK) og U-tests (Undervisningstests).