Kompetence

§ 1. Ankenævnet behandler klager fra forbrugere mod kørelærere vedrørende modtagelse af teoretisk eller praktisk køreundervisning.

stk. 2. En sag kan angå samtlige omstændigheder i retsforholdet mellem parterne.

§ 2. Klage kan rejses mod den, der efter retsplejelovens regler kan sagsøges ved dansk domstol om de spørgsmål, som klagen omfatter.

Stk. 2. Aftaler om, at retstvister skal behandles ved voldgift eller andet særligt forum, udelukker ikke, at klage kan indgives til ankenævnet.

§ 3. Ankenævnet kan ikke behandle sager, der er afgjort ved endelig dom, gyldig bindende voldgift eller retsforlig.

En voldgiftskendelse er kun bindende, såfremt klageren forinden voldgiftssagen er blevet orienteret om muligheden for ankenævnsbehandling.

Stk. 2. Så længe en sag verserer for ankenævnet, kan klagesagens parter ikke anlægge sag ved domstolene eller voldgiftsret om de spørgsmål, som klagen omfatter.

Stk. 3. Hvis en sag er anlagt ved domstolene, og forbrugeren ønsker den indbragt for et ankenævn, udsætter retten sagen på ubestemt tid og sender den

til nævnet, medmindre det må anses for åbenbart, at der ikke kan gives forbrugeren medhold i klagen, eller sagen ikke skønnes egnet til behandling ved nævnet.

Stk. 4. Hvis en sag er rejst ved voldgift eller andet særligt forum, og forbrugeren ønsker den indbragt for ankenævnet, skal sagen udsættes, indtil den er behandlet af nævnet.

§ 4. Udenfor ankenævnets kompetence falder sager, hvis behandling i henhold til lovgivningen er henlagt til offentlige myndigheder eller andre anke- eller klagenævn.

§ 5. Når der er truffet afgørelse i en klagesag, kan hver af parterne indbringe sagen for domstolene.

Nævnets sammensætning

§ 6. Ankenævnet består af en formand, som skal være dommer, samt et ligeligt antal repræsentanter for forbruger- og erhvervsinteresser.

Formanden og nævnsmedlemmerne udnævnes af de stiftende organisationer for en 2-årig periode med mulighed for genudnævnelse.

Stk. 2. Til ankenævnet knyttes et sekretariat.

Habilitet

§ 7. Ingen må deltage i behandlingen af en sag, når

1) vedkommende selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller tidligere i samme sag har være repræsentant for nogen, der har en sådan interesse.

2) vedkommendes ægtefælle eller samlever, beslægtede eller besvogrede i op- eller nedstigende linie eller i sidelinien så nær som søskendebørn eller andre nærtstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald, eller er repræsentant for nogen, der har en sådan interesse .

3) der i øvrigt foreligger omstændigheder, der er egnede til at vække tvivl om vedkommendes fuldstændige upartiskhed.

Stk. 2. Den, for hvis vedkommende nogle af de i stk. 1 nævnte forhold foreligger, skal omgående underrette ankenævnets formand herom.

Stk. 3. Ankenævnets formand træffer beslutning om, hvorvidt en person, som følge af bestemmelsen i stk. 1, ikke kan deltage i behandlingen af sagen.

Sekretariatets opgaver

§ 8. Sekretariatet har til opgave at besvare skriftlige, telefoniske eller personlige henvendelser til ankenævnet og forberede klagesagerne til nævnsbehandling.

Stk. 2. Sekretariatet påser, at følgende betingelser for behandling i ankenævnet er opfyldt:

1) at forbrugeren uden at få sit krav opfyldt har rettet skriftlig henvendelse til den erhvervsdrivende

2) at klagen indbringes på en af ankenævnet udfærdiget formular

3) at klagegebyret er indbetalt.

§ 9. Klager, der indsendes til ankenævnet, men som henhører under et andet godkendt privat klage- eller ankenævn eller under Forbrugerklagenævnet, videresendes af sekretariatet hertil. Henhører klagen ikke under et godkendt privat klage- eller ankenævns eller Forbrugerklagenævnets virksomhedsområde, kan forbrugeren henvises til at anlægge sag ved de almindelige domstole, i hvilken forbindelse sekretariatet oplyser klageren om muligheder for retshjælp og fri proces samt dækning af sagsomkostninger over en eventuel retshjælpsforsikring.

§ 10. Er det utvivlsomt, at sagen falder udenfor nævnets kompetence og dermed ikke kan behandles af ankenævnet, giver sekretariatet klageren meddelelse herom og begrunder overfor klageren denne afgørelse. Klageren gøres samtidig opmærksom på, at afgørelsen vil kunne indbringes for nævnet, hvilket sker ved sekretariatets foranstaltning, såfremt klageren fremsætter ønske herom.

§ 11. Sekretariatet videresender forbrugerens klage til den erhvervsdrivende til udtalelse. Når sekretariatet har modtaget svar fra den erhvervsdrivende, forelægges dette for klageren til udtalelse. Sekretariatet drager i øvrigt omsorg for sagens oplysning herunder, at der indhentes en skriftlig sagkyndig erklæring, hvis det er nødvendigt for at træffe afgørelse i sagen. Sekretariatet sørger for, at hver af parterne får kendskab til oplysninger fra modparten, som er af betydning for sagens afgørelse, og til eventuelle skriftlige sagkyndige erklæringer.

Stk. 2. Sekretariatet fastsætter en frist på normalt 14 arbejdsdage for parterne til at afgive de under stk. 1 nævnte udtalelser og eventuelle andre udtalelser, som sekretariatet finder påkrævet. Fristen regnes fra datoen for sekretariatets anmodning til parterne om en udtalelse. Hvis den erhvervsdrivende ikke er fremkommet med en udtalelse inden fristens udløb, kan sekretariatet afgive sagen til behandling i ankenævnet, der kan beslutte at træffe afgørelse i sagen på det i øvrigt foreliggende grundlag.

Stk. 3. Sekretariatet kan søge sagen forligt mellem parterne. Ved fremsættelse af forligsforslag skal det fremgå, at sagen er behandlet af sekretariatet, og at den kan kræves forelagt ankenævnet.

Stk. 4. Sekretariatet skal til hvert nævnsmøde fremlægge en oversigt over de sager, hvor der siden sidste nævnsmøde er indgået forlig med sekretariatets medvirken samt en kort angivelse af forligets indhold.

Stk. 5. Sekretariatet afslutter sagen, hvis den erhvervsdrivende under sagens forberedelse opfylder forbrugerens krav. Det samme gælder, hvis forbrugeren frafalder sin klage.

Stk. 6. Sager, der ikke er blevet afsluttet under den forberedende sekretariatsbehandling, behandles i ankenævnet.

Ankenævnets afgørelser.

§ 12. Ankenævnets afgørelse af de enkelte sager træffes på et møde, hvori deltager formanden og et ligeligt antal repræsentanter fra forbruger- og erhvervsinteresser. Anke­nævnet er beslutningsdygtigt, når formanden og mindst to medlemmer repræsenterende henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser er til stede. Er et nævnsmedlem, der repræsenterer erhvervs- eller forbrugerinteresser, forhindret i at deltage i et møde, tilfalder dette medlems stemme det tilstedeværende nævnsmedlem, der repræsenterer henholdsvis erhvervs- eller forbrugerinteresser.

Stk. 2. I nævnsmøderne deltager lederen af ankenævnets sekretariat uden stemmeret.

Stk. 3. En repræsentant for Forbrugerstyrelsen har til enhver tid uden stemmeret adgang til at deltage i ankenævnets møder.

Stk. 4. Ankenævnet holder møder, når der er et passende antal sager, mindst 2 gange om året.

Stk. 5. Sekretariatet skal behandle sagerne, således at sagsbehandlingstiden regnet fra sekretariatets registrering af klagen til ankenævnetsafsigelse ikke bør overstige 6 måneder.

§ 13. Ankenævnet træffer afgørelse på det af sekretariatet tilvejebragte grundlag. Ankenævnet kan beslutte at udsætte sagens behandling med henblik på indhentelse af yderligere oplysninger.

Stk. 2. Sagkyndige kan tilkaldes til nævnsbehandlingen, hvis særlige omstændigheder taler herfor.

Stk. 3. Afgørelsen træffes efter en juridisk bedømmelse af sagens omstændigheder.

Stk. 4. Afgørelser i ankenævnet træffes ved almindelig stemmeflerhed.

§ 14. Afgørelser skal være skriftlige og skal være ledsaget af en begrundelse. Afgørelser skal underskrives af ankenævnets formand eller den, formanden bemyndiger hertil. Der fastsættes en frist på normalt 30 dage til opfyldelse af afgørelsen.

Stk. 2. Hvis en afgørelse beror på en flertalsbeslutning, skal mindretallet i afgørelsen begrunde sin stilling.

Stk. 3. Hvis klagegebyret skal tilbagebetales jf. § 23, skal dette fremgå af afgørelsen.

Stk. 4. Parterne skal have en kopi af afgørelsen, ligesom de skal underrettes om muligheden for indbringelse af sagen for domstolene, om retshjælp, fri proces og/eller dækning af sagsomkostninger gennem eventuel retshjælpsforsikring.

Stk. 5. Er sagen indbragt for ankenævnet ved rettens eller en voldgiftsrets oversendelse, skal ankenævnet straks sende en kopi af afgørelsen til retten.

§ 15. De stiftende organisationer kan bemyndige ankenævnets formand til på nævnets vegne at afvise sager, som ikke skønnes egnede til behandling ved nævnet.

Stk. 2. Afvisninger i henhold til stk. 1 ledsages af en begrundelse sammen med oplysning om mulighed for at indbringe sagen for domstolene samt om muligheden for at få retshjælp og/eller søge fri proces.

Stk. 3. Der føres en oversigt over afviste sager, og ankenævnets repræsentanter har mulighed for at begære genoptagelse af disse sager.

§ 16. De stiftende organisationer kan bemyndige formanden til på ankenævnets vegne at træffe afgørelser i visse klagesager, hvor der foreligger en fast praksis.

Stk. 2. Bestemmelserne i § 13, stk. 3 og § 14, stk. 1, 3, 4 og 5 finder tilsvarende anvendelse på formandsafgørelser efter stk. 1.

§ 17. Ankenævnet tilsender efter hvert møde Forbrugerstyrelsen kopi af de af ankenævnet trufne afgørelser, herunder afvisninger.

Genoptagelse

§ 18. Formanden kan beslutte, at en sag, hvori der er truffet afgørelse, skal genoptages, hvis særlige grunde taler herfor, herunder navnlig i tilfælde af:

1) lovligt forfald hos en part, som ikke har ytret sig i sagen,

2) nye oplysninger, som – hvis de havde foreligget under nævnsbehandlingen– må antages at ville have medført et andet udfald af sagen.

Information og offentliggørelse.

§ 19. Ankenævnet opretter en hjemmeside, som indeholder de væsentligste informationer om ankenævnet og dets formål, herunder kompetence, klageadgang, sagsbehandlingstid samt offentliggørelse af alle afgørelser.

Stk. 2. Klagers navn anonymiseres ved offentliggørelsen, jf. stk. 1. Nævnet kan i forbindelse med sagens afgørelse bestemme, at indklagedes navn skal tilbageholdes, såfremt særlige omstændigheder taler herfor.

§ 20. Ankenævnet udarbejder en liste med navne på de erhvervsdrivende, som ikke efterlever nævnets afgørelser. Listen skal offentliggøres på ankenævnets hjemmeside.

Stk. 2 Såfremt en afgørelse er indbragt for retten, kan offentliggørelse efter stk. 1 ikke ske, før endelig afgørelse fra retten foreligger.

Stk. 3 Såfremt der er sket offentliggørelse af navnet på en erhvervsdrivende, og afgørelsen efterfølgende efterleves, skal oplysningerne om den erhvervsdrivende slettes fra listen.

Stk. 4 Oplysningerne om en sag kan ikke fremgå af listen i mere end et år.

§ 21. Enhver kan ved henvendelse til ankenævnets sekretariat forlange at blive gjort bekendt med ankenævnets afgørelser, hvis disse kan identificeres Navne på klagerne skal anonymiseres. Sekretariatet kan enten ved fotokopi eller elektronisk fremsende kopi af afgørelser. Sekretariatet kan til dækning af omkostningerne fastsætte et gebyr for udlevering af fotokopier.

Gebyr og omkostninger:

§ 22. Ingen af parterne betaler omkostninger ved nævnsbehandlingen til den anden part.

§ 23. For behandling af en klage ved ankenævnet skal forbrugeren betale et gebyr på kr.150. Gebyret tilbagebetales til klageren, hvis forbrugeren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis sagen afvises som uegnet til nævnsbehandling. Omkostninger, regnskab og drift.

§ 24. Dansk Kørelærer-Union afholder omkostningerne i forbindelse med ankenævnsbehandlinger, herunder udgifter, der er forbundet med indhentelse af oplysninger i sagen, samt udgifter til indhentelse af de oplysninger, som nævnet måtte ønske. Over de med nævnets virksomhed forbundne indtægter og udgifter føres et nøjagtigt regnskab. Eventuelt underskud dækkes af Dansk Kørelærer-Union.

Stk. 2. Nævnet udarbejder årligt et regnskab, en opgørelse over omkostninger forbundet med behandlingen af sager samt en årsrapport om aktiviteterne i det forløbne år og administration i øvrigt. Kopi af disse sendes til Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender, Forbrugerstyrelsen samt de stiftende organisationer.

Stk. 3. Regnskabsåret er kalenderåret.

Vedtægtsændringer.

§ 25. Til vedtagelse af ændringer af nærværende vedtægter kræves enighed mellem Dansk Kørelærer-Union og Forbrugerrådet. Vedtægtsændringerne skal godkendes af Familie- og Forbrugerministeren.

Opløsning af ankenævnet.

§ 26. Dansk Kørelærer-Union og Forbrugerrådet kan med et års varsel opsige aftalen, hvorved ankenævnet opløses. Indkomne sager vil dog i alle tilfælde blive færdigbehandlet.